Brugerrådet er nedlagt

I stedet for er der indført et brugermøde med en
uændret dagsorden, men i fremtiden er det bestyrelsens formand, der er ordstyrer og indkalder.
Alle brugere bliver stadigvæk inviteret.

 

Den Selvejende Institution Kvarterhuset

Referat fra afholdt brugermøde fredag, den 26. april 2019

Antal deltagere: 14.

Referent: formand Henning Hansen

Mødets indhold:

Bettina fra Home-Start (som har kontor i Kvarterhuset) orienterede om deres arbejde med at finde frivillige der vil hjælpe pressede familier i deres hverdag. Den enkelte familie søger selv om hjælp hos Home-Start, som herefter udvælger èn af foreningens frivillige til at besøge familien og hjælpe til i dagligdagen.

Pkt. 1 – Siden sidst:

Ingen kommentarer til referatet fra brugermødet den 21. september 2018.

I perioden siden sidste brugermøder har der været afholdt en hel del forskellige aktiviteter og arrangementer, som alle har været omtalt i ”Sydvesten”.

På sidste brugermøde blev der rejst tvivl om, at fællesspisningen ville fortsætte efter nytår. Heldigvis har de frivillige ved fællesspisningen besluttet at fortsætte, så i de første måneder af 2019 har der været afholdt fællesspisning tirsdag i ulige uger. Efter sommerferien ønskes dette ændret spisnign een gang i kvartalet.

Pkt. 2 – orientering fra husets bestyrelse og ledelse.

Bestyrelsen har siden sidste brugermøde arbejdet på at få samarbejdsaftalen med Kolding Kommune forhandlet på plads. Dette er nu sket, og aftalen imellem den selvejende institution Kvarterhuset og Kolding Kommune er underskrevet af begge parter og løber til 31/12 2022. I aftalen er der beskrevet de ansvarsområder og forpligtelser, som kommunen og foreningen har overfor hinanden. Bl.a. forpligter foreningen sig til at udbygge samarbejdet med de foreninger, institutioner

og organisationer, som anvender Kvarterhuset til deres forskellige projekter. Samtidig er der beskrevet nogle mål som foreningen skal opfylde i den kommende periode. I løbet af de næste måneder vil bestyrelsen orientere nærmere om disse mål. Foreningen den selvejende institution Kvarterhuset har ansvaret for Kvarterhuset, og i den forbindelse har bestyrelsen det fulde ansvar for udlejning af lokalerne, udstedelse af adgangskort og udlevering af nøgler.

Kvarterhusets økonomi er afhængig af salg fra cafeen, så der henstilles endnu engang til brugerne om, at købe kaffe m.v. i forbindelse med deltagelse i aktiviteterne m.m.

På foreningens ordinære generalforsamling den 11/3 fratrådte Gertrud Madsen Almdal som bestyrelsesmedlem og som nyt medlem blev Inge Hultberg valgt.

Pkt. 3 – orientering fra husets aktiviteter.

Til onsdags banko er deltager antallet stabilt og stemningen blandt deltagerne er god. Dette gælder også for de afholdte ”Syng dig glad”- sangaftener med Minna. Kunstholdet om onsdagen fortsætte hele sommeren, og strikkeholdet om torsdagen har fået nye elever – nemlig nogle af børnene i Gademix som gerne vil lære at strikke. På IT-holdene kan det mærkes på deltagerantallet, at grundkendskabet

til IT efterhånden er til stede hos de fleste. Dog er der stadigvæk godt gang i billedbehandlingsholdene. Der blev fremsat ønske om en ændret bordopstilling i IT-lokalet, og eventuelt afskaffelse af de nuværende PC`er, fordi kursisterne har deres egne bærbare med på holdene. Disse forslag vil bestyrelsen tage op til overvejelse. I den kommende periode planlægges der afholdt forskellige work-shops, som bl.a. vil fokusere på nogle af alle de muligheder der findes i de gængse programmer, som er tilgængelige på vore computere i dag. Legestuen om fredagen er blevet et stort tilløbsstykke.

Pkt. 4 – kommende arrangementer

Den officielle åbning af Tarzan banen den 2/5 2019 kl. 10.00 – alle er velkommen.

Frokostjazz den 25/5 2019. Seniorfrokost den 16/6

Pkt. 5 – eventuelt

Intet under eventuelt.

Mødet startet kl. 09.00 og sluttet kl. 10.30.

Henning Hansen (referent)