Generalforsamling for Kvarterhuset

Opdateret: 10 april 2021
Kvarterhuset
Kvarterhuset holder generalforsamling

Den selvejende institution Kvarterhuset afholder ordinær generalforsamling tirsdag, den 15. juni 2021 kl. 19.00 Junghansvej 121, 6000 Kolding

Dagsorden:

  • valg af dirigent
  • valg af referent
  • fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
  • indkomne forslag
  • valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    (på valg er: bestyrelsesmedlemmerne Jette Knudsen, Inge Hultberg, Preben Knudsen og bestyrelsessuppleanterne Tove Rasmussen og Arne Knudsen)
  • eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.Forslag offentliggøres i Kvarterhuset.

Alle myndige beboere i Sydvest Kvarterets valgkreds kan deltage ved valg til bestyrelsen.

Stemmeberettigede:
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er beboere i valgkredsen, der ved forevisning af gyldigt sygesikringsbevis kan dokumentere bopæl i valgkredsen. Alle er - også uden stemmeret - velkommen til generalforsamlingen. Valgkredsenes gadefortegnelse er ophængt i Kvarterhuset.

Foreningen er vært for ost, vin, øl og kaffe.

P.b.v. Henning Hansen, formand