Partnerskabsaftale for § 17 stk. 4 udvalget for Sydvest Kvarteret. (1 - 6) år 2002 - 2006
Gruppenavn: § 17 stk. 4 udvalget for Sydvest Kvarteret.

(partnerskabsaftalen er en ikke juridisk aftale der indgås mellem Udvalget for Sydvest Kvarter og interessegruppen/partnerskab. Aftalen underskrives af begge parter og beskriver opgave og succeskriterier. én gang om året evalueres aftalen sammen med Udvalg for Sydvest Kvarter.)

Mission
Udvalget vil være garant for fastholdelsen af den positive udviklingsspiral der er iværksat med kvarterløftprojektet og den overordnende vision om bæredygtighed i bred forstand.

Udvalget vil

• Fastholde den positive spiral der er iværksat med kvarterløftprojektet.
• Udarbejde en samlet strategi for indsatsen i Sydvest Kvarteret.
• Fastholde helhed i indsatsen i Sydvest Kvarteret.

Hvorfor?
• Fordi erfaringer fra projektet ellers vil gå tabt.
• For at sikre en sammenhængende fremdrift i projektet.
• For at understøtte, at partnerskaberne bliver selvstændige og levedygtige, og at erfaringerne videreføres til andre bydele i Kolding samt øvrige byer, således at Sydvest Kvarterets og Kolding Kommunes status som modelområde videreføres og forstærkes.
• For at opnå det største udbytte af projektet om bæredygtighed i bred forstand.

Hvordan?
Ved at -
• at inspirere til aktivt medborgerskab.
• skabe bred debat og fokus på kvarterets udvikling.
• generere nye ideer og initiativer.
• sikker informationsudveksling mellem kvarteret og kommunen og rejse spørgsmål af væsentlig interesse for kvarteret.
● være møderum.
• skabe netværk i og uden for kvarteret.
• sikre at partnerskabernes mål og opgaver falder indenfor forvaltningens mål og opgaver og/eller suppleres af forvaltningens mål og opgaver (sektorplaner).
• at arbejdsmetoderne (borgerinddragelse og tværsektoriel tænkning) implementeres i forvaltningerne.
• at udvalget orienteres og høres af forvaltningerne og byrådet om sager af relevans for Sydvest Kvarteret.
• at forløbet omkring etablering af partnerskaber, idèfora, videreudvikling af arbejdsmetoder og demokrati understøttes af Kolding Kommune.
• at Styregruppen orienterer byrådet om erfaringer og læreprocessor omkring kvarterløft.
• at udvalget fastholder positiv udviklingsspiral, bl.a. ved jævnlige målinger/indikatorer for udviklingen i kvarteret.

Hvilke aktiviteter vil bidrage til opfyldelse af missionen

6 partnerskaber er nedsat med hver deres missioner, målsætninger og konkrete opgaver mhp. at nå en samlet indsats i kvarteret.

1) Mission for partnerskabet for Kvarterhuset

At Kvarterhusets rammer benyttes mht. at skabe tilhørsforhold til Sydvest Kvarteret for alle slags mennesker i området. For at skabe relationer på tværs af aldersmæssige, sociale og etniske forskelle blandt beboerne og modvirke til isolation. Målet er at fremme lysten for den enkelte bruger til at arbejde for det overordnede mål. Se afsnittet Kvarterhus og Sydvest Kvarteret.

2) Mission for partnerskabet for Kultur & Fritid

Etablere brede kultur og fritidsarrangementer, skabt i sammenhæng med andre institutioner, foreninger og interesseorganisationer. Der kan virke samlende for kvarteret.

3) Mission for partnerskabet "De Grønne"

At fremme miljømæssig og økologisk borgerinddragelse.

4) Mission for Gademix

Være et sted for de foreningsløse unge, hvor de frit kan komme uden der stilles krav om registrering - et sted hvor de kan møde voksne frivillige som vil engagere sig i de unges liv – med rummelighed og respekt.

5) Mission for partnerskabet vedr. sociale forhold

En særlig fokus på sociale tiltag generelt, samt etablering af netværk omkring det sociale område.

6) Mission for Sydvest Kvarterets Medieforening

At formidle informationer om arrangementer og lokale tilbud samt være det naturlige kommunikationsmiddel i Sydvest Kvarteret for på denne måde at fremme forståelsen for hinanden og være informeret om, hvad der sker i kvarteret.

Succeskriterier

• At Udvalget fungerer som bindeled mellem Kolding Kommune og Sydvest Kvarteret og opbygger redskaber til at følge udviklingen i partnerskaberne og med udgangspunkt heri udarbejder en samlet strategi for indsatsen i Sydvest Kvarteret.
• At skabe rammer for at arbejdet med partnerskaber i Kolding Kommune kvalificeres og videreudvikles mht. at de bliver selvbærende, handlingsorienterede aktører i feltet mellem de frivillige og det offentlige og øvrige lokale parter og bliver en del af den lokale opgave varetagelse.
• At skabe rammer for, at flere parter inddrages i arbejdet således at der opnås et bredt ejerskab i kvarteret til den overordnede mission og at så vidt muligt alle lokale aktører kan se deres rolle og fordel heraf. Dvs. opnå den størst mulige synergieffekt.
• At skabe rammer for at videreføre og forankring af erfaringerne fra kvarterløftprojektet således at de opnåede erfaringer og den viden der er opnået i processen omkring kvarterløft, indarbejdes i den daglige drift i forvaltningerne og i sektorplanlægningen.

Ressourcer

Kolding Kommune har afsat kr. 200.000 årligt fra 2002 til drift af partnerskaberne samt forankringskonsulent i 2002-2003. Der er givet mundtligt tilsagn fra Bypuljen den 23. november 2001 på kr. 905.000 til evaluering og perspektivering af Kolding Kommunes erfaringer med udviklingen af partnerskaber. Som følge af ny finanslov afventer tilsagnet videre behandling.

Hvad bidrager partnerskabet med

Min. 4 årlige møde mellem repræsentanterne og suppleanter fra partnerskaberne og forudgående åbne møder med muligheder for at komme med forslag til sager der skal bringes til udvalget. Formålet med de åbne møder er at følge op på arbejdet i udvalget og partnerskaberne og afgøre hvad der skal bringes videre og hvad der klares internt i partnerskaberne. Eks. afgøre om der skal være et idéforum omkring enkelt-emner.

Sydvestkvarteret og Kvarterhuset

Med iværksættelse af Kvaterløftprojektet i 1996 blev der gennemført en spørgeundersøgelse blandt samtlige husstande i kvarteret vedrørende beboernes holdning til kvarteret: hvilke ressourcer og kvaliteter borgerne kunne se i kvarteret og hvilke forhold og problemer borgerne kunne tænke sig at ændre på?

Resultatet heraf blev præsenteret på en konference for samtlige beboere i kvarteret og beboerne blev opfordret til at gå ind i arbejdsgrupper omkring forskellige temaer. Arbejdet i grupperne resulterede i fælles "Kvarterplan" for kvarteret der indeholder en beskrivelse af samtlige projekter og en foreløbig finansieringsplan.

Et af projekterne var et stort ønske om et fælles samlingspunkt i kvarteret - et hvor man kunne mødes over en kop kaffe, have mødelokaler og værksteder samt et sted som man kunne leje til større begivenheder. En arbejdsgruppe bestående af beboere blev nedsat og forskellige "huse" blev besøgt før gruppen - i samarbejde med embedsmænd fra Teknisk Forvaltning - fik beskrevet et programoplæg til hvad Kvarterhuset, som gruppen kaldte stedet, skulle indeholde. Så lang så godt.

Fra 1998 - 1999 gennemlevede gruppen imidlertid en turbulent periode hvor placeringer for huset blev drøftet og samtidig arbejdede gruppen hårdt på at sikre den fremtidige drift via Kolding Kommune. 2 mulige placeringer var udset i programoplægget: I tilknytning til KFUM - hallen samt på en tom plads på hjørnet af Enevold Sørensens vej og Junghansvej.

For en placering ved hallen talte, at der i forvejen var tilknyttet personale og at der her i forvejen var aktiviteter. For den anden placering talte, at man ønskede et selvstændigt hus - et sted for personer der ikke nødvendigvis var til sport.

På et borgermøde i januar 1999 hvor placeringen af huset skulle afgøres kom der imidlertid et tredje forslag frem - i CF-kasernen på Lykkegårdsvej der var på vej til at blive ryddet. Det var et forslag der vandt gehør blandt beboerne. Placeringen på Junghansvej blev 2. prioriteret. 6 måneder senere viste det sig dog at købet var umuligt. Interessen havde fået prisen til at stige udover den pris Kolding Kommune var villig til at betale. Alternativ havde kostet 6 måneders forsinkelse i byggeprojektet.

Samtidig var der drøftelserne omkring husets fremtidige drift. udgangspunktet fra byrådet var 0 kr. i driftstilskud - frivillige skulle drive stedet. I 1998 blev der dog afsat 300.000 kr. til drift i kommunens budget - et beløb som arbejdsgruppen ikke kunne acceptere og mange af gruppens medlemmer faldt fra.

Fra midten af 1999 kom der imidlertid skred i tingene.

Lokalplanarbejdet omkring bygning af et kvarterhus på Junghansvej kom i gang. Byrådet afsatte 625.000 kr. i årlig drift til huset og der blev udarbejdet en tidsplan for byggeprojektet der sagde, at huset skulle stå færdigt til 18. december 2001 - før udgangen af Kvarterløftprojektet 31. januar 2001.

I juli 2000 blev der afholdt totalentreprise konkurrence og det blev Whit - arkitekterne, der i samarbejde med NCC blev ansvarlig for byggeriet - et kvarterhus der skulle kunne bruges til mange forskellige funktioner og i høj grad baseret på mange miljømæssige tiltag, blandt andet med naturlig ventilation, solceller, solvarme, brug af hør til isolering mv.

18. maj kunne formanden for Kvarterhusforeningen Hanne Jensen i samarbejde med borgmester Per Bødker Andersen mure grundstenen ind - en stålkasse med kvarterplan, programoplægget, dagen avis, lokalbladet "Sydvesten" samt nogle mønter under stor festivitas af lokale borgere.

1. oktober 2001 blev kommende husleder ansat - foreløbig uden hus - og 18. december blev huset overdraget fra bygherren til Kulturudvalget og indflytning kunne begynde.
21. februar 2002 var huset klar til indvielse, 200 spisende gæster viste, at det kunne fungere.

Partnerskaberne i nuværende form er nedlagt med udgang af 2006.

Du er velkommen til at rette henvendelse til:

Kvarterhusleder Preben Nielsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udviklingschef Kim Hansen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Målet i det fremtidige arbejde er med udgangspunkt i kultur, at skabe gode rammer for en fremadrettet udvikling. At der etablering af netværk på tværs af området. At fremme miljømæssig og økologisk borgerinddragelse.
Etablere brede kultur og fritidsarrangementer, skabt i sammenhæng med andre institutioner, foreninger og interesseorganisationer. Der kan virke samlende for kvarteret.

At Kvarterhusets rammer benyttes mht. at skabe tilhørsforhold til Sydvest Kvarteret for alle slags mennesker i området. Skabe relationer på tværs af aldersmæssige, sociale og etniske forskelle blandt beboerne og modvirke isolation. At fremme lysten for den enkelte bruger til at arbejde for det overordnede mål.

Nedlæggelse og hvad så?

Partnerskabsorganisationen blev nedlagt med udgang af byrådsperioden 2002 - 2006. Der henvises til lokalområdeudvalget, nedsat af byrådet. Sekretariat er Teknisk forvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.