Kvarterløfts historie: Områdebeskrivelse

Tekst hentet fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Sydvest Kvarteret i Kolding er ikke udvalgt som ét af de syv kvarterløftprojekter landet over, fordi det er et sort hul af sociale og fysiske problemer. Tværtimod er kvarteret et typisk byområde i en større provinsby med ældre villaer, nyere parcelhuse og større og mindre blokbyggerier flettet ind i hinanden. Kvarteret rummer på én gang nogle af Koldings smukkeste og mest attraktive ældre villaveje og en massiv koncentration af sociale problemer i en klynge ældre, kommunale udlejningsejendomme.

Et kvarter oprindeligt uden navn
Et af formålene med kvarterløft er at beboerne får et tilknytningsforhold til deres kvarter med i alt godt 5.000 indbyggere. Som et led heri var et af de første projekter i kvarterløftet, at området skulle have et navn. En konkurrence blandt beboerne i eftersommeren 1997 resulterede i, at navnet Sydvest Kvarteret blev valgt. Sydvest Kvarteret ligger sydvest for Koldings bykerne, og er afgrænset af bl.a. Haderslevvej, Tøndervej og Tankedalsvej. Der er tale om et ret blandet kvarter med en åben bebyggelse af ét- og toetagers enfamiliehuse, samt etageboliger i 3-4 etager. Det er især i etageboligerne, at der er tale om sociale problemer. Der findes ikke erhverv og detailhandel i større stil. Dog findes der i randområderne forskellige mindre erhvervsvirksomheder og tre større dagligvarebutikker.
Boligerne i området fordeler sig på 54 % flerfamiliehuse, 37 % enfamiliehuse og 8 % rækkehuse. Godt halvdelen af boligerne er udlejningsboliger med Kolding Kommune og Kolding Almennyttige Boligselskab som de største udlejere.

De grønne områder i kvarteret udgøres for størstedelens vedkommende af private haver og udearealer ved etageejendomme. Derudover findes to sportsanlæg, to kolonihaveområder, en kirkegård samt Stejlbjerganlægget, et parkområde der bruges meget lidt og ligger hen som "den glemte park". Endeligt findes der tre legepladser, som alle trænger til udvidelse og forbedring.
I kvarteret findes 5 børnehaver og 1 vuggestue med i alt 328 pladser, samt 32 dagplejemødre med 108 børn. Der findes ikke nogen kommuneskole i området, men der eksisterer en privat skole, Sct. Michaels Skole, med 379 elever.

Problemer og ressourcer
Kvarteret præges af monotone og oplevelsesfattige gadestrækninger og friarealer. Kvarteret er ligeledes præget af megen hurtigkørende, gennemkørende og tung trafik. I kvarteret eksisterer stort set ikke cykelstier, hvilket kombineret med stor trafikbelastning gør det usikkert og utrygt af færdes på cykel på mange af vejene. Omvendt har mange dele af kvarteret atmosfære, og der findes en del værdifulde bebyggelser og grønne arealer. Samtidig ligger kvarteret tæt på Kolding bymidte og har en god kollektiv trafikforsyning.

Målet med kvarterløftprojektet er at udnytte de "stærke" beboeres ressourcer til at løfte de "svage" gennem fælles projekter, fælles aktiviteter og opbygningen af en fælles identitet. Beboerne i Sydvest Kvarteret svarer stort set til kommunens gennemsnit, hvad angår alders- og kønsfordeling. Store dele af kvarteret er beboet af generelt velfungerende og ressourcestærke mennesker, her er mange børnefamilier og en stor del af beboerne deltager aktivt i idræts- og foreningslivet.
Der er dog tale om betydelige udsving i de enkelte delområder. I visse af etagebebyggelserne er andelen af beboere på kontanthjælp således fire gange højere end gennemsnittet. Næsten en fjerdedel af de personer, der behandles for alkoholproblemer i Kolding, kommer fra kvarterets etageejendomme, ligesom der er tydelige narkotikaproblemer i flere delområder. Tilsvarende er der flere arbejdsløse i disse områder end i resten af Kolding. Et delområde er karakteriseret ved omsorgssvigt i forhold til børnene, hvilket har betydet, at kommunen er gået ind med sociale foranstaltninger.

En spørgeskemaundersøgelse foretaget i kvarteret viste at 52% af borgerne ikke var tilfredse med de trafikale forhold og så store problemer med vej- og trafikforholdene. I relation til de rekreative områder i kvarteret var det en udbredt holdning, at de forskellige arealer trænger til en udbygning og istandsættelse. Det blev ligeledes tilkendegivet, at der generelt i området mangler gode, trafiksikre legeområder.
Endvidere viste undersøgelsen, at borgerne er delt i to lejre med hensyn til spørgsmålet om misbrugere. Således mener 40%, at misbrugerne i kvarteret er et problem, mens 45% ikke mener, at de udgør noget problem.
Undersøgelsen viste tydeligt, at der i kvarteret er en stor efterspørgsel på et samlingssted i kvarteret, som kan tilgodese flere forskellige grupper på samme tid.