Den selvejende institution Kvarterhuset afholder ordinær generalforsamling mandag den 18. marts 2024 kl. 18.00 Junghansvej 121, 6000 Kolding

Created: 09. februar 2024

Dagsorden:
- valg af dirigent
- valg af referent
- fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for året 2023
- fremlæggelse af regnskab for 2023 og budget for 2024 til orientering
- indkomne forslag
- valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
(på valg er Henning Hansen ogJan Lauritzen
samt bestyrelsessuppleanterne Klaus Hynkemeier og Kristian Ebbesen)
- eventuel
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest ti dage før generalforsamlingen.
Forslag offentliggøres på opslagstavlen i Kvarterhuset.
Alle myndige beboere i Sydvest Kvarterets valgkreds kan deltage ved valg til
bestyrelsen (gadefortegnelse for valgkredsen er ophængt i Kvarterhuset).
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er beboere i valgkredsen, der ved
forevisning af gyldigt sundhedskort kan dokumentere bopæl i valgkredsen.

Seneste nyheder