Her kommer en orientering fra seneste bestyrelsesmøde, afholdt den 12.3.2018.

Bestyrelsens beretning for 2017:
Hermed følger et kort uddrag:
Bestyrelsen har i årets løb afholdt tre bestyrelsesmøder, og samarbejdet blandt medlemmerne, bestyrelsessup-
pleanterne og husets koordinator har været godt. Beslutningerne på møderne har været foretaget i fuld enighed, og på
møderne har bestyrelsessuppleanterne været indbudt til deltagelse i beslutningsprocessen på lige fod med besty-
relsesmedlemmerne – dog uden stemmeret.
Samarbejde med byrådets repræsentant i bestyrelsen Hanne Dam og hele det kommunale og politiske system er
igennem året forløbet tilfredsstillende. Igennem 2017 har der været afholdt et månedligt orienteringsmøde imellem
Kvarterhusets formand og Godsets leder. På disse møder har Kvarterhusets koordinator ligeledes deltaget.
Møderneafholdes for at give en gensidig oriente ring om forhold, der har interesse hos begge parter.
I løbet af 2017 har Kvarterhuset i samarbejde med foreningen Rock In House på Godset afviklet 3 koncerter.
Kvarterhusets bestyrelse og KFUM besluttede i 2017 at stoppe projektet ”Stærk og sej i Sydvest”, som indeholdt
en ændring af det grønne område ved Kvarterhuset og KFUM Hallen.
Efter den dukkert kom vi dog glade op til overfladen igen, fordi der i kommunens budget for 2018 er bevilget
kr. 900.000,- til vort område. Bestyrelsen afventer at blive indkaldt til et møde i forvaltningen i begyndelsen af 2018.
Vinderne i projektet ”Senior Bestemmer i Sydvest Kvarteret 2016” har igennem det forløbne år afviklet de ideer, som
fik flest stemmer ved afstemningen i november 2016. I september måned 2017 fik bestyrelsen besked om, at
”Senior Bestemmer 2017” projektets midler på kr. 50.000,- endnu engang blev tildelt Sydvest Kvarteret Offentliggørelse
af afstemningsresultatet skete den 11/11 2017 ved julefrokosten for pensionister.
Bestyrelsen har igennem de senere år ikke haft succes med at få husets brugere til at møde talstærkt op til bruger rådsmøderne.
Bestyrelsen må også erkende, at behovet for et brugerråd ikke for nuværende er tilstede. Den sammensætning, som Kvarterhusets
bestyrelse har haft i de senere år, hvor størstedelen af bestyrelsen har sin daglige gang i huset, har bevirket, at arbejdet
i vort brugerråd ikke har haft indhold og betydning som tidligere. I stedet for er der indført et brugermøde med en
uændret dagsorden, men i fremtiden er det bestyrelsens formand, der er ordstyrer og indkalder. Alle brugere bliver stadigvæk inviteret.
Herfra skal lyde en stor tak til K. Ib Laursen for det arbejde, han har udført som brugerrådsformand.
Bestyrelsen henstiller til brugerne, at der altid skal gøres rent efter brug af lokalerne
Et kort resume over de arrangementer, der igennem året 2017 har været afholdt:
Koncerter med Lasse og Mathilde, Signe Svendsen, John Schmidt, Nice Guys og Pernille Højmark, samt afholdte trailermarked,
førstehjælpskursus, strikkekurser, juletræstænding, forårsog julemarked.
Kvarterhusets samarbejde med Sydvest Kvarterets Medieforening, som udgiver lokalbladet ”Sydvesten”, foregår upåklageligt,
og bestyrelsen retter en stor tak til Sydvestens redaktion, bestyrelse og frivillige for deres indsats i 2017.
Bestyrelsen takker for et godt samar bejde med de foreninger der anvender Kvarterhuset.
Tak til alle dem, der støtter fællesskabet i Kvarterhuset med et støttemedlemsskab.
Gennemførelsen af alle husets aktiviteter og arrangementer har ikke kunnet gennemføres uden en fantastisk opbakning og
uvurderlig hjælp fra Kvarterhusets frivillige og ansatte.
Til dem skal der lyde en kæmpestor tak for deres indsats.
Bestyrelsen ser frem til mange spændende arrangementer og aktiviteter i 2018.
Beretningen blev godkendt.
Regnskabet til orientering.
Kvarterhusets indtægter og udgifter blev vist og forklaret. Årets resultat udviste et underskud på kr. 16.000,-.
Budget for 2018 udviser et resultat på
+/- kr. 0,-.
Indkomne forslag.
Henstilling til bedre håndhygiejne i køkkenet. Opsætning af opslag og spritbeholder.
Henstilling til at husets brugere køber kaffe m.m. i cafèen.
Valg til bestyrelsen.
Genvalg til formand Henning Hansen og bestyrelsesmedlem Jan Lauritzen.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Genvalg af Esther Fuusgaard og Gertrud Almdal-Madsen.
Eventuelt.
Formanden orienterede om kommende arrangemneter i Kvarterhuset.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede hermed generalforsamlingen.