Kvarterhusets ordinære generalforsamling mandag den 9. marts 2015

Så oprandt dagen hvor Kvarterhusets ordinære generalforsamling skulle afholdes. Tilslutningen til denne begivenhed kunne nu nok have været større, men bestyrelsen tager dette som et tegn på, at arbejdet bliver gjort på en til fredsstillende måde til gavn og glæde for alle husets brugere.

 Efter formandens velkomst til de frem mødte skulle første punkt på dagsordenen på plads - nemlig valg af dirigent. Bestyrelsens forslag K. Ib Laursen blev enstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Herefter fik formanden ordet for oplæse bestyrelsens beretning for 2014 som her bringes i uddrag: Vor traditionelle festligholdelse af Grund lovsdagen i Stejlbjerganlægget blev desværre en skuffende oplevelse med hensyn til deltagerantallet. Det regnede næsten hele tiden. Det bevirkede, at underskuddet på arrangementet blev på 29 t.kr., hvoraf bestyrelsen havde søgt om en underskudsgaranti fra kommunen på 14 t.kr., så underskuddet blev på i alt 15 t.kr. Bestyrelsen mener dog stadigvæk, at grundlovsdagsarrangementet i Sydvest Kvarteret er en begivenhed, som vi også i fremtiden vil arrangere, dog vil vi prøve at skaffe yderligere sponsorstøtte. Bestyrelsen takker alle sponsorer og frivillige for indsatsen.

 Vort samarbejde med Gademix er igennem 2014 forløbet tilfredsstillende Bestyrelsens samarbejde med byrådets repræsentant i bestyrelsen Hanne Dam og hele det kommunale og politiske system er igennem året forløbet tilfredsstillende. Tak for det.

Tak til alle dem, der støtter fællesskabet i Kvarterhuset med et støttemedlemsskab. Alle husets aktiviteter og arrangementer har ikke kunnet gennemføres uden en fantastisk opbakning og uvurderlig hjælp fra-

 Kvarterhusets frivillige og ansatte. En særlig tak skal lyde til Kvarterhusets husleder Preben Nielsen, til Jette Knudsen i cafeen og Kirsten Sørensen for deres indsats for huset. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 Næste punkt var fremlæggelse af regnskab og budget til orientering - dette blev også godkendt af generalforsamlingen. Generalforsamlingens valgte dirigent K. Ib Laursen konstaterer her at alle formaliteter vedr. indkaldelse m.m. er overholdt og i orden iflg. foreningens vedtægter Der var ikke indkommet nogle forslag til generalforsamlingen, så nu kom det punkt på dagsordenen, som alle venter spændt på nemlig valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Disse valg gik dog uden de store diskussioner: Helle Hansen modtog genvalg, og Arne Fuglsang skiftede sin nuværende suppleantpost ud med en bestyrelsespost. Som suppleanter blev Peter Heesemann og Claus Bengtsen valgt.

 Bestyrelsen består herefter af: formand Henning Hansen, Jan Lauritzen, Helle Hansen, Arne Fuglsang og byrådets udvalgte Hanne Dam. Billede af bestyrelsen må vente til næste udgave af "Sydvesten".

 Under eventuelt rettede Preben Nielsen og Henning Hansen en stor tak til vor nu afgående kasserer Verner Larsen for et langt og trofast stykke arbejde for Sydvest Kvarteret Kvarterhusets formand overrækker en lille påskønnelse til Verner Larsen for hans mangeårige arbejde for Sydvest Kvarteret og Kvarterhuset - stor tak til Verner.

 

 

 

Form for Mødereferat

 

Møde mellem/i

Møde nr.

Den Selvejende institution Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i Kolding

 

Emne

Generalforsamling

Mødedato

Mødested

Møde start/slut

25. marts 2013

Kvarterhuset

19.00/

Deltagere

25 borgere med tilknytning til Kvarterhuset og Sydvest Kvarteret

Fraværende

 

Bilagsoversigt/referat

Dagsorden ifølge vedtægter.

  1. 1.Valg af dirigent.
  2. 2.Valg af referent.
  3. 3.Formandens beretning.
  4. 4.Fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
  5. 5.Indkomne forslag.
  6. 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Helle Hansen og Verner Larsen.
  7. 7.Eventuelt.

---------------