Den selvejende institution Kvarterhusets generalforsamlig
Tekst: Henning Hansen
Udrag fra den ordinære generalforsamling afholdt 9/3 2020.
 
Bestyrelsen indstillede Hans-Henrik Juhler til dirigent og Gertrud Madsen Almdal til referent, og begge blev ensstemmigt valgt.
Bestyrelsens beretning blev oplæst af formanden, som bl.a. rettede en stor tak for samarbejdet med bestyrelsen og de frivillige i "Sydvesten", samt til alle de foreninger og organisationer, der bruger Kvarterhuset.Desuden blev der rettet en stor tak til alle de frivillige der yder indsats i Kvarterhuset - uden jeres hjælp kunne aktiviteterne og arrangementerne ikke gennemføres. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.Foreningens regnskab blev fremlagt til orientering. Bestyrelsen har underskrevet regnskabet, men efterfølgende skal kulturudvalget godkende regnskabet.Der var ikke nogen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, så næste punkt var valg til bestyrelsen.Både formanden og næstformanden var på valg. Begge blev enstemmigt genvalgt.Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand.Ingen af bestyrelsessuppleanterne ønskedes genvalg, så der var ensstemmigt valg af Tove Rasmussen og Arne Knudsen.Sidste punkt på dagsordenen var eventuelt, hvor der bl.a. blev diskuteret muligheden for ændring af valgbarhed til foreningen. Inden pizzaerne blev fortæret, takkede dirigent for god ro og orden, og formanden takkede alle for en god og velbesøgt generalforsmaling
 
Den selvejende institution Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret,Referat i uddrag af bestyrelsens beretning for året 2019.
 
Den gældende brugsretsaftale og andre aftaler imellem Kolding Kommune og foreningen den selvejende institution Kvarterhuset blev opsagt i 2018, og bestyrelsen har i samarbejde med kultur- og økonomichefen under kultur i By- og Udviklingsforvaltningen udarbejdet en samarbejdsaftale imellem Kolding Kommune og foreningen den selvejende institution Kvarterhuset. Samarbejdsaftalen og aftale om regnskabsføring m.v. er efterfølgende underskrevet af de respektive parter.Samarbejdsaftalen er gældende for perioden 1. april 2019 til 31. december 2022. I aftalen er der formuleret de forventninger Kolding Kommune har til den selvejende institution Kvarterhuset, herunder bl.a. at foreningen bidrager til det samlede billede af et aktivt, mangfoldigt og dynamisk kulturliv i Kolding Kommune. Desuden indeholder aftalen de budget- og bevillingsforhold samt andre driftsforhold som Kolding Kommune yder overfor driften af Kvarterhuset og den selvejende institution Kvarterhuset. I samarbejdsaftalen er den selvejende institution Kvarterhusets formål, disse formål er beskrevet i foreningens vedtægter, netværk og samarbejde, samt mål for den kommende periode ligeledes formuleret. Disse mål er bl.a. at arbejde for en udvidet målgruppe, mere synlighed og være et kulturhus. Kvarterhuset er organisatorisk placeret i afdeling for kultur, By – og Udviklingsforvaltningen.I samarbejdsaftalen er det aftalt, at Kolding Kommune stiller Kvarterhuset vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution Kvarterhuset, samt yder et årligt driftstilskud for året 2019 på kr. 75.000,-. Efter fastsættelse af det kommunale budget for den kommende periode, har politikerne i oktober 2019 besluttet at dette driftstilskud for 2020 nedsættes til kr. 65.000,-. Det kommunale driftstilskuddet skal herefter sammen med foreningens omsætning i cafeen og udlejning af lokaler dække de anskaffelser/reparationer af inventar m.v. og øvrige driftsudgifter, samt udgifter til de aktiviteter og arrangementer, der afholdes i Kvarterhuset.I Kolding Kommunes budget for 2018 blev der bevilget kr. 900.000,- til udvikling af det grønne område ved Kvarterhuset og KFUM Hallen nu Pulzion, og denne udviklingsproces skulle ske i et samarbejde imellem Kvarterhuset og Pulzion. En helhedsplan for området er blevet udarbejdet og forelagt Kolding Kommune, men en endelig godkendelse og finansieringsplan er endnu ikke på plads. En lille del af helhedsplanen er dog blevet udmøntet ved, at en ny tarzanbane er etableret, og taget i brug i maj måned 2019 til stor glæde for rigtig mange. Den øvrige del af helhedsplanen omfatter udover det grønne område en udbygning af Pulzion og arbejdet med denne plan fortsætter i 2020.Efter godkendelse af samarbejdsaftalen har bestyrelsen arbejdet på at få vedtægterne for den selvejende institution Kvarterhusets ændret, så indholdet er i overensstemmelse med de intentioner, som er beskrevet i samarbejdsaftalen. Arbejdet med disse vedtægtsændringer er endnu ikke tilendebragt.Bestyrelse har med hjælp fra mange frivillige gennemført tre frokostjazz arrangementer i 2019. med god tilslutning og i bedste traditionel jazz-ånd. Stor tak til alle de frivillige, sponsorerne og ikke mindst til alle de jazz elskende tilhørere, der har deltaget i årets jazz arrangementerTilslutningen til de afholdte seniorfrokoster i 2019 har været på et nogenlunde stabilt niveau.
Den indsats som de frivillige yder skal de have stor ros og tak for – uden deres hjælp kunne vore seniorfrokoster ikke arrangeres.indsats som de frivillige yder skal de have stor ros og tak for – uden deres hjælp kunne vore seniorfrokoster ikke arrangeres.Fællesspisning om tirsdagen er i 2019 blevet ændret til et arrangement, som nu finder sted én gang i kvartalet. En stor tak til alle de frivillige ved fællesspisningen.Onsdagsbanko har haft succes med at tiltrække nye spillere og ”holde” på langt de fleste af de gamle spillere. t En stor tak til de frivillige for deres indsats uge efter uge.Igennem 2019 har Minna spillet på klaver og harmonika og ydet sit til at disse ”Syng dig glad”-aftener den sidste onsdag i hver måned er blevet en god og hyggelig aften. I slutningen af året meddelte Minna, at hun efter de mange år som musikalsk leder, var nødt til at trække sig på grund af sit helbred. Kæmpestor tak til Minna og vi ønsker alt det bedste for hende. Fremover vil den musikalske ledelse af disse sangaftener blive udført af Jørgen Juhl. Tak til de frivillige for indsatsen på disse aftener.Kvarterhusets IT-hold er året igennem endnu engang blevet styret let og elegant igennem alle udfordringerne og problemerne med den moderne teknologi. En stor tak til alle holdlederne.De fysiske udfordringer ved tirsdagens stolegymnastik er til tider ret krævende, men instruktør Betty har altid planlagt øvelserne, så alle kan være med. I slutningen af 2019 startede Mette Holst som hjælpeinstruktør på holdet. En stor tak til Betty, Mette og de frivillige som hjælper til.På Kvarterhusets forskellige hold med malerkunst, syning, strikkecafe, humørdans, legestue, læsekreds, lungekor og andet håndarbejde er tilslutningen stigende.
Tak til alle de frivillige holdledere.Kvarterhuset er et fælleshus, hvor vi alle hjælper til med at holde rent, rydde op og stiller på plads efter brug.Dette var et uddrag af bestyrelsens beretning for 2019 - generalforsamlingen godkendte beretningen.