Den selvejende institution Kvarterhusets generalforsamlig
Tekst: Henning HansenReferat i uddrag fra den ordinære generalforsamling afholdt 11/3 2019.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: William Bak.2. Valg af referent: Gertrud Madsen Almdal.3. Bestyrelsens beretning for året

2018.Bestyrelsen har i årets løb afholdt seks bestyrelsesmøder, og samarbejdet i bestyrelsen har fungeret rigtig godt.
Samarbejdet med det kommunale og politiske system er igennem året forløbet tilfredsstillende.
For bestyrelsen startede året 2018 stille og roligt, men man kan i hvert fald konstatere at det ændrede sig i løbet af året.
I marts måned 2018 fik bestyrelsen kendskab til, at Kolding Byråd i 2014 havde besluttet, at valgte politikere ikke skulle
anvende deres tid til at være bestyrelsesmedlemmer i forskellige foreninger bl.a. altså Kvarterhuset.
For foreningen den selvejende institution Kvarterhuset betød denne ændring, at Byrådets valgte medlem af
den selvejende institution Kvarterhusets bestyrelse Hanne Dam skulle fratræde bestyrelsen.
I fremtiden er der mulighed for at trække på et medlem af Byrådet, hvis vi har behov for det
Denne ændring i bestyrelsens sammensætning betød at foreningens vedtægter skulle ændres, og en af de valgte
suppleanter fra sidste generalforsamling blev bedt om at indtræde i bestyrelsen. I de gældende vedtægter skal der på
fremtidige generalforsamlinger vælges fem medlemmer i stedet for fire som hidtil.
Vedtægtsændringerne blev godkendt af Kolding Byråd i maj måned. Samtidig med arbejdet med vedtægtsændringerne
fik foreningen endnu en nyhed – nemlig at Godsets leder ville fratræde sin stilling.
For fremtiden skal lederen på Godset ikke have noget at gøre med Kvarterhuset..
I september måned fik foreningen årets største overraskelse – Kvarterhusets ansatte koordinator skulle afskediges fordi
der skulle spares kr. 500.000,- på driften.Bestyrelsen fremsendte vore indsigelser og kommentarer til denne besparelse
og kæmpede imod besparelsen med de midler vi havde, men Kulturudvalget fastholdt deres beslutning.
Samarbejdsaftalerne imellem Kolding Kommune og foreningen den selvejende institution Kvarterhuset blev opsagt, og
bestyrelsen har i de senere måneder sammen med kulturchefen arbejdet på nye aftaler.
Når den endelige samarbejdsaftale er godkendt skal den selvejende institution Kvarterhusets vedtægter ændres og godkendes
af Kolding Byråd.Samtidig med alle disse forskellige aktiviteter har arbejdet med helhedsplanen for det grønne område
ved Kvarterhuset og KFUM Hallen også udviklet sig. Som en del af dette arbejde er det besluttet at etablere en ny tarzanbane.
Frokostjazzen i Kvarterhuset har igennem 2018 været afholdt 5 gange med god tilslutning.
I slutningen af 2018 meddelte Bjarke Thiessen, at han ønskede at stoppe.
Bestyrelsen er nu inde i overvejelser om at fortsætte frokostjazzen i samme ånd og sjæl, som Bjarke og Henny har gjort igennem 17 år.
Tilslutningen til årets fire pensionistfrokoster har været på et stabilt niveau.
Fællesspisning om tirsdagen har igennem året haft en svingende tilslutning.
De frivillige har ydet en kæmpestor indsats, og har tilbudt nogle hyggelige timer med veltillavet varm mad til fornuftige priser.
Onsdagsbanko har haft succes med at tiltrække nye spillere og ”holde” på de gamle.
Igennem 2018 har Minna på klaver og harmonika ydet sit til at disse ”Syng dig glad”-aftener den sidste onsdag i hver måned bliver en god og hyggelig aften.
Kvarterhusets IT-hold er året igennem endnu engang blevet styret let og elegant igennem alle udfordringerne og problemerne med den moderne teknologi.
Når de fysiske udfordringer ved tirsdagens stolegymnastik, som instruktør Betty har planlagt, er overstået, så kommer kaffen på bordet.
På Kvarterhusets forskellige hold med malerkunst, syning, strikkecafe, humørdans og andet håndarbejde er tilslutningen stigende.
Kvarterhuset er et fælleshus, hvor vi alle hjælper til med at holde rent, rydde op og stiller på plads efter brug.
Opdager man noget der flyder eller ikke er stillet på plads, så kunne man da overveje at gøre det selv.
Samarbejdet med Sydvest Kvarterets Medieforening, som udgiver lokalbladet ”Sydvesten”, foregår upåklageligt,
og bestyrelsen retter en stor tak til Sydvestens redaktion, bestyrelse og frivillige for deres indsats i 2018.
Torsdag den 29. november havde bestyrelsen inviteret alle Kvarterhusets frivillige med ledsager til et hyggeligt samvær med lidt mad og drikke.
Tak til alle dem, der støtter fællesskabet i Kvarterhuset med et støttemedlemsskab.
Kvarterhusets aktiviteter og arrangementer har ikke kunnet gennemføres uden en fantastisk opbakning og uvurderlig hjælp og støtte fra Kvarterhusets frivillige.
Til dem skal der lyde en kæmpestor tak for deres indsats.
Samtidig vil bestyrelsen takke Kvarterhusets koordinator Preben Nielsen, for den store indsats han har ydet igennem de seneste 18 år overfor Kvarterhuset
og Sydvest Kvarterets brugere og borgere.4. Regnskab og budget til orientering.
Årets resultat blev et overskud på 22 t.kr. mod et under skud i 2017 på16 t.kr.5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:Genvalg af Jette Knudsen og Preben Knudsen.
Nyvalg af Inge Hultberg.6. Valg af bestyrelsessuppleanter:Genvalg af Esther Fuusgaard og nyvalg af Peter Heesemann

Her kommer en orientering fra seneste bestyrelsesmøde, afholdt den 12.3.2018.

Bestyrelsens beretning for 2017:
Hermed følger et kort uddrag:
Bestyrelsen har i årets løb afholdt tre bestyrelsesmøder, og samarbejdet blandt medlemmerne, bestyrelsessup-
pleanterne og husets koordinator har været godt. Beslutningerne på møderne har været foretaget i fuld enighed, og på
møderne har bestyrelsessuppleanterne været indbudt til deltagelse i beslutningsprocessen på lige fod med besty-
relsesmedlemmerne – dog uden stemmeret.
Samarbejde med byrådets repræsentant i bestyrelsen Hanne Dam og hele det kommunale og politiske system er
igennem året forløbet tilfredsstillende. Igennem 2017 har der været afholdt et månedligt orienteringsmøde imellem
Kvarterhusets formand og Godsets leder. På disse møder har Kvarterhusets koordinator ligeledes deltaget.
Møderneafholdes for at give en gensidig oriente ring om forhold, der har interesse hos begge parter.
I løbet af 2017 har Kvarterhuset i samarbejde med foreningen Rock In House på Godset afviklet 3 koncerter.
Kvarterhusets bestyrelse og KFUM besluttede i 2017 at stoppe projektet ”Stærk og sej i Sydvest”, som indeholdt
en ændring af det grønne område ved Kvarterhuset og KFUM Hallen.
Efter den dukkert kom vi dog glade op til overfladen igen, fordi der i kommunens budget for 2018 er bevilget
kr. 900.000,- til vort område. Bestyrelsen afventer at blive indkaldt til et møde i forvaltningen i begyndelsen af 2018.
Vinderne i projektet ”Senior Bestemmer i Sydvest Kvarteret 2016” har igennem det forløbne år afviklet de ideer, som
fik flest stemmer ved afstemningen i november 2016. I september måned 2017 fik bestyrelsen besked om, at
”Senior Bestemmer 2017” projektets midler på kr. 50.000,- endnu engang blev tildelt Sydvest Kvarteret Offentliggørelse
af afstemningsresultatet skete den 11/11 2017 ved julefrokosten for pensionister.
Bestyrelsen har igennem de senere år ikke haft succes med at få husets brugere til at møde talstærkt op til bruger rådsmøderne.
Bestyrelsen må også erkende, at behovet for et brugerråd ikke for nuværende er tilstede. Den sammensætning, som Kvarterhusets
bestyrelse har haft i de senere år, hvor størstedelen af bestyrelsen har sin daglige gang i huset, har bevirket, at arbejdet
i vort brugerråd ikke har haft indhold og betydning som tidligere. I stedet for er der indført et brugermøde med en
uændret dagsorden, men i fremtiden er det bestyrelsens formand, der er ordstyrer og indkalder. Alle brugere bliver stadigvæk inviteret.
Herfra skal lyde en stor tak til K. Ib Laursen for det arbejde, han har udført som brugerrådsformand.
Bestyrelsen henstiller til brugerne, at der altid skal gøres rent efter brug af lokalerne
Et kort resume over de arrangementer, der igennem året 2017 har været afholdt:
Koncerter med Lasse og Mathilde, Signe Svendsen, John Schmidt, Nice Guys og Pernille Højmark, samt afholdte trailermarked,
førstehjælpskursus, strikkekurser, juletræstænding, forårsog julemarked.
Kvarterhusets samarbejde med Sydvest Kvarterets Medieforening, som udgiver lokalbladet ”Sydvesten”, foregår upåklageligt,
og bestyrelsen retter en stor tak til Sydvestens redaktion, bestyrelse og frivillige for deres indsats i 2017.
Bestyrelsen takker for et godt samar bejde med de foreninger der anvender Kvarterhuset.
Tak til alle dem, der støtter fællesskabet i Kvarterhuset med et støttemedlemsskab.
Gennemførelsen af alle husets aktiviteter og arrangementer har ikke kunnet gennemføres uden en fantastisk opbakning og
uvurderlig hjælp fra Kvarterhusets frivillige og ansatte.
Til dem skal der lyde en kæmpestor tak for deres indsats.
Bestyrelsen ser frem til mange spændende arrangementer og aktiviteter i 2018.
Beretningen blev godkendt.
Regnskabet til orientering.
Kvarterhusets indtægter og udgifter blev vist og forklaret. Årets resultat udviste et underskud på kr. 16.000,-.
Budget for 2018 udviser et resultat på
+/- kr. 0,-.
Indkomne forslag.
Henstilling til bedre håndhygiejne i køkkenet. Opsætning af opslag og spritbeholder.
Henstilling til at husets brugere køber kaffe m.m. i cafèen.
Valg til bestyrelsen.
Genvalg til formand Henning Hansen og bestyrelsesmedlem Jan Lauritzen.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Genvalg af Esther Fuusgaard og Gertrud Almdal-Madsen.
Eventuelt.
Formanden orienterede om kommende arrangemneter i Kvarterhuset.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede hermed generalforsamlingen.