Vedtægter for Den selvejende institution Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i
Kolding, godkendt på generalforsamlingen den 3. marts 2005. Og vedtaget af
Kolding Kommune den 8. august 2005.

Vedtægter for den Selvejende Institution Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i Kolding

§ 1 – Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i Kolding.

Institutionens hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2 – Formål

Institutionens formål er i et miljø af accept og frihed under ansvar for hinanden at udfolde sociale og kulturelle aktiviteter for Sydvest Kvarterets beboere i den af Kolding Kommune ejede ejendom, benævnt Kvarterhuset.

Kvarterhuset skal være et supplement til kvarterets øvrige tilbud og med særlig vægt på at huset skal være et tilbud til de såkaldte "foreningsløse" i kvarteret.

Kvarterhuset skal være stedet, hvor der naturligt kan skabes relationer på tværs af aldersmæssige, sociale og etniske forskelle blandt beboerne i Sydvest Kvarteret.

Kvarterhuset skal være et fristed med videst mulige rammer for den enkeltes udfoldelse.

Kvarterhuset kan anvendes til private sammenkomster for såvel Sydvest Kvarterets borgere som kommunens borgere i øvrigt.

§ 3 – Kapital

Der er ved stiftelsen ingen kapital. Institutionen kan modtage offentlige og private tilskud til anvendelse/opfyldelse af institutionens formål.

§ 4 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen udgøres af de personer, der i henhold til valgregulativets pkt. 5.0 er optaget på valglisten. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.

Dagsordenen indeholder som minimum følgende:

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i Kvarterhuset og ved annoncering i en lokalavis mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres umiddelbart efter modtagelsen i Kvarterhuset.

§ 5 – Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller 20 af de valgberettigede borgere ønsker det.
Kravet om ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes overfor bestyrelsen med skriftlig angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 3 uger efter krav herom er fremsat.

§ 6 – Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør den selvejende institutions ledelse og træffer alle beslutninger på den selvejende institutions vegne og har det fulde ansvar for institutionens virksomhed. Bestyrelsen består af 5 personer, heraf 4 personer valgt af og blandt beboerne i Sydvest Kvarteret efter reglerne i valgregulativet. 1 medlem udpeges af Byrådet i Kolding.

Valgperioden for de i Sydvest Kvarteret valgte bestyrelsesmedlemmer er 2 år, dog således, at de 2 medlemmer, der ved første valg har laveste stemmetal, kun er valgt for 1 år. Det af Byrådet udpegede medlem er valgt for Byrådets funktionsperiode.

Der vælges endvidere 2 suppleanter efter de ovenfor anførte regler i valgregulativet. Suppleanterne vælges for en periode på 2 år. Bestyrelsen kan beslutte at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

Bestyrelsen vælges således, at bestyrelsen ikke konstituerer sig selv, men at der skal vælges formand og ét bestyrelsesmedlem i lige år og kasserer og ét bestyrelsesmedlem i ulige år. Formanden leder bestyrelsens møder og drager omsorg for at bestyrelsens beslutninger gennemføres. Der udfærdiges referat af samtlige bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Beslutningerne vedtages ved almindeligt flertal. Der kan alene tages beslutninger i sager der er optaget på bestyrelsens dagsorden.

Institutionen tegnes ved formand og næstformand i forening eller en af førnævnte i forening med kassereren.

I bestyrelsens møder deltager uden stemmeret den af Kolding Kommune ansatte leder af Kvarterhuset. Lederen varetager opgaven som sekretær for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte ad hoc udvalg.

Bestyrelsen kan nedsætte brugerråd bestående af udøvende repræsentanter for hver af de aktiviteter, der foregår i Kvarterhuset. De nærmere regler for brugerrådets virke fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ansætte personale og indgå aftale om forretningsførelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 – Økonomi

Bestyrelsen skal hvert år udarbejde et årsregnskab.

Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8 – Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer besluttes af bestyrelsen med almindeligt flertal.
Vedtægtsændringerne træder i kraft efter indhentet godkendelse fra Kolding Byråd.

Vedtægterne af 17. marts 2004 ophæves med virkning fra godkendelse af nærværende vedtægter.

§ 9 – Ophør

Ved opløsning af den selvejende institution i Sydvest Kvarteret anvendes et eventuelt overskud efter bestyrelsens beslutning til fremme af sociale og kulturelle aktiviteter i Kolding Kommune.

Således vedtaget på generalforsamling i Kvarterhuset den 3. marts 2005.

Bjarne Buhl, formand
Steen Manegway, næstformand
Hanne Dam, byrådsmedlem
Henny Kühlmeier, kasserer
Lena Mortensen, bestyrelsesmedlem

Ovenstående vedtægter for Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret er tiltrådt i Kolding Byråd den 8. august 2005.

Kolding, den ________________

Per Bødker
Andersen

Borgmester