Generalforsamling

Generalforsamling

OBS: Ny dato for generalforsamling!!

Den selvejende institution Kvarterhuset afholder ordinær generalforsamling

tirsdag, den 15. juni 2021 kl. 19.00

Junghansvej 121, 6000 Kolding

Dagsorden:

  • valg af dirigent
  • valg af referent
  • fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
  • indkomne forslag
  • valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    (på valg er: bestyrelsesmedlemmerne Jette Knudsen, Inge Hultberg,    Preben Knudsen og bestyrelsessuppleanterne Tove Rasmussen og
  • Arne Knudsen)
  • eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.

Forslag offentliggøres i Kvarterhuset.

Stemmeberettigede

Alle myndige beboere i Sydvest Kvarterets valgkreds kan deltage ved valg til bestyrelsen.

På generalforsamlingen er beboere i valgkredsen, der ved forevisning af gyldigt sygesikringsbevis kan dokumentere bopæl i valgkredsen.

Valgkredsens gadefortegnelse er ophængt i Kvarterhuset.

Foreningen er vært for ost, vin, øl og kaffe.

P.b.v. Henning Hansen, formand