Generalforsamling

Generalforsamling

Her et kort uddrag af generalforsamlingsreferatet.
Dagsorden:
Punkt 1.
Valg af dirigent:
Bestyrelsen indstiller Hans Henrik Juhler, som godkendes af forsamlingen.
Punkt 2.
Valg af referent:
Bestyrelsen indstiller Henning Hansen, som godkendes af forsamlingen.
Punkt 3.
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning:
Formand Henning Hansen fremlægger på bestyrelsens vegne beretningen for 2023.
Se referat nederst.
Punkt 4.
Fremlæggelse af regnskab og budget til orientering:
Formand Henning Hansen fremlægger på bestyrelsens vegne regnskab for 2023.
Nettoomsætning udgør kr.74.639,-, med et vareforbrug på kr. 53.798,- udgør
bruttoavance i caféen kr. 20.841,- andre driftsindtægter andrager kr. 288.901,-, og
bruttoresultatet udgør kr. 309.742,-.
Med administrationsomkostninger kr. 100.328.522,-, andre driftsomkostninger kr. 164.400,- og finansielle udgifter kr. 50,-, udgør årets resultat herefter et overskud på kr.45.064,-. Egenkapitalen pr. 31. december andrager kr. 193.826,-. Budget for 2024 udviser et overskud på 20.000,-.
Punkt 5.
Indkomne forslag:
Dirigenten konstaterer, der ikke er modtaget forslag.
Punkt 6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Formand Henning Hansen
- blev genvalgt for 2 år
Næstformand Jan Lauritzen
- blev genvalgt for 2 år
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Bestyrelsen foreslog genvalg af: Klaus Hynkemeier - blev genvalgt for 1 år
Generalforsamlingen besluttede, at der kun skulle vælges én suppleant for det kommende år.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand Henning Hansen
– valgt 2024
Jan Lauritzen
– valgt 2024
Kasserer Arne Aa. Knudsen
– valgt 2023
Anna-Marie Bjørn
– valgt 2023
Kim Wittenkamp
– valgt 2023
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsessuppleanter:
Klaus Hynkemeier - valgt i 2024
Punkt 7.
Eventuelt:
Formanden orienterede kort om Kvarterhusets aktiviteter og kommende arrangementer.
Dirigenten og formanden afsluttede med tak for god ro og orden, og formand takkede dirigenten for hans
indsats.
Det var så lige et kort uddrag fra foreningens årlige generalforsamling, som undervejs "gled ned" med lidt
pålæg og drikkevarer. En hyggelig aften i godt selskab.
Vi ses i Kvarterhuset

Hermed et uddrag af bestyrelsens beretning for året 2023 - Kvarterhuset.
Dagsorden Punkt 3på generalforsamlingen.
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning: Formand Henning Hansen fremlægger på bestyrelsens vegne beretningen for 2023.
Iflg. foreningens vedtægter paragraf 4 skal bestyrelsen på den ordinære generalforsamling aflægge en årsberetning for det forgangne år.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt fem bestyrelsesmøder, og samarbejdet i
bestyrelsen har fungeret godt. Beslutningerne på møderne har været foretaget i fuld enighed.
Bestyrelsesmødernes dagsorden har i 2023 været afviklet i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Samarbejdet med det kommunale og politiske system har i årets løb været tilfredsstillende.
Samarbejdsaftalen imellem foreningen den selvejende institution Kvarterhuset og Kolding Kommune er gældende for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2026. I samarbejdsaftalen er der formuleret de forventninger, som Kolding Kommune har til den selvejende institution Kvarterhuset. Desuden
indeholder aftalen de budget- og bevillingsforhold samt andre driftsforhold, som Kolding Kommune yder overfor driften af Kvarterhuset og den selvejende institution Kvarterhuset.
I bestyrelsens beretninger for de senere år har foreningen ikke, på grund af Covid-19 pandemien, kunnet opfylde alle de mål m.v., der er beskrevet i vore vedtægter og i samarbejdsaftalen. For
året 2023 kan vi konstatere, at deltagelsen på vore aktivitetshold har været stigende. Bestyrelsens arbejde og fokus har igennem året været at få mere gang i de aktiviteter og arrangementer, som vore frivillige ildsjæle tilbyder.
Afholdelse af forskellige kurser, musikarrangementer, forårsmarked, julemarked og julefrokost har haft en rigtig god tilslutning. I den forbindelse vil bestyrelsen takke alle Kvarterhusets frivillige ildsjæle for den kæmpestore indsat de yder. Udover Kvarterhusets egne aktiviteter og arrangementer har forskellige andre lokale foreninger afholdt deres møder og arrangementer i Kvarterhuset. Samarbejdet med
disse foreninger arbejder bestyrelsen på at udvikle til gavn for vore nuværende og kommende brugere
Tak til alle for et godt samarbejde i 2023.
I løbet af 2023 blev der afviklet seks musikarrangementer med rigtig flotte tilbagemeldinger fra de deltagende publikummer. Interessen og tilslutningen til disse arrangementer har været overvældende, men af hensyn til smitterisiko m.m. så bliver der stadigvæk ikke lukket mere end ca. 100 personer ind pr. arrangement.
Udover disse arrangementer er der blevet afholdt 8 malekurser, forårsmarked, julemarked og julefrokost.
Udlejningen og udlån af Kvarterhusets lokaler har været svagt stigende, men der tages altid hensyn til
afholdelse af vore egne arrangementer før udlejning accepteres.
Årets resultat for 2023 anser bestyrelsen som meget tilfredsstillende.
Kombinationen af indtægter fra lokaleudlejninger, salg fra køkkenet og afholdelse af arrangementer, samt en
stram styring af udgifterne har været udslagsgivende for resultatet.
Årets overskud er tilvejebragt ved en kæmpestor indsats af alle de frivillige, og er efter bestyrelsens
mening et virkelig flot resultat, som selvfølgelig ikke er fremkommet uden en stor arbejdsindsats.
Kvarterhuset er et fælleshus, hvor alle hjælper til med at holde rent, rydde op og stille på plads.
Bestyrelsen takker alle de frivillige, der får dagligdagen i Kvarterhuset til at fungere – det være sig på værkstedet, i køkkenet, renholdelse og græsslåning af udendørsarealerne og vedligeholdelse af inventar m.v.
Samarbejdet med Sydvest Kvarterets Medieforening, som udgiver lokalbladet ”Sydvesten”, foregår upåklageligt, og bestyrelsen retter en stor tak til ”Sydvestens” redaktion, bestyrelse og frivillige for deres indsats i 2023.
Tak til alle dem, der støtter fællesskabet i Kvarterhuset med et støttemedlemsskab.
Bestyrelsen ser frem til mange timers spændende arbejde, arrangementer og aktiviteter i 2024..
Således fremlagt på generalforsamlingen mandag, den 18. marts 2024.
Beretningen godkendes af forsamlingen