Generalforsamling

Generalforsamling

Den selvejende institution Kvarterhuset har afholder ordinær generalforsamling

tirsdag, den 15. juni 2021 kl. 19.00

Junghansvej 121, 6000 Kolding

Uddrag af generalforsamlingsreferat - tirsdag, den 15. juni 2021 kl.19.00 i Kvarterhuset.
Formand Henning Hansen indledte med at byde velkommen og orienterede om at udsættelsen af foreningens ordinære generalforsamling fra 23. marts 2021 var sket på grund af de Covid-19 restriktioner, som var gældende på daværende tidspunkt.
Punkt 1 - valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Hans-Henrik Juhler som dirigent. Han blev enstemmigt valgt
Som bl.a. konstaterede af generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Punkt 2 - valg af referent:
Bestyrelse foreslog formand Henning Hansen som referent. Han blev enstemmigt valgt.
Punkt 3 - bestyrelsens beretning:
Foreningens formand oplæste bestyrelsens beretning for året 2020:
I samarbejdsaftalen imellem den selvejende institution Kvarterhuset og Kolding Kommune, som er gældende for perioden 1. april 2019 til 31. december 2022, er der formuleret de forventninger, som Kolding Kommune har til den selvejende institution Kvarterhuset. Aftalen indeholder desuden de budget- og bevillingsforhold samt andre driftsforhold som Kolding Kommune yder overfor driften af Kvarterhuset og den selvejende institution Kvarterhuset.
Samarbejdsaftalen indeholder også de mål m.v. som er fastsat i vedtægterne for den selvejende institution Kvarterhuset, samt mål for den kommende periode er ligeledes formuleret. Disse mål er bl.a. at arbejde for en udvidet målgruppe, mere synlighed og være et aktivt kulturhus.
I denne bestyrelsesberetning kan det konstateres, at foreningen ikke tilnærmelsesvis har kunnet opfylde de mål m.v., som er fastsat i vore vedtægter og i samarbejdsaftalen. Det har Covid-19 pandemien sat en effektiv stopper for. Kvarterhuset har været nedlukket fra marts til juni, samt en del af december, og forsamlingsforbuddet har samtidig haft indflydelse på det antal brugere, der har deltaget i de aktiviteter og arrangementer, som dog har kunnet afholdes med skyldig hensyntagen til overholdelse af alle gældende restriktioner.
Nogle af aktivitetsholdene har været fortsat med max. 10 personer (senere nedsat til 5 personer) pr. hold, og de enkelte arrangementer, der har været afholdt har også været med et begrænset antal deltagere.
De få aktivitetshold, der har været i gang med et mindre antal deltagere, var bl.a. it-hold, bryghold, malehold og strikke café.
Den selvejende institution Kvarterhuset har igennem 2020 - i det omfang restriktioner og retningslinjer har tilladt det, udbygget samarbejdet med nye foreninger, som har ønsket at anvende Kvarterhuset til deres forskellige formål og møder.
Det samme har gjort sig gældende overfor de foreninger, institutioner og organisationer, der igennem de senere år benytter Kvarterhuset.
I Kolding Kommunes budget for 2018 blev der bevilget kr. 900.000,- til udvikling af det grønne område ved Kvarterhuset og KFUM Hallen nu Pulzion. En del af bevillingen er anvendt til udarbejdelse af en helhedsplan for området, men grundet afslag fra kommunal side kan denne plan ikke gennemføres i fuld skala. Dog er etableringen af Tarzan banen i 2019 gennemført. Efter disse investeringer henstod der et restbeløb på kr. 191.000,- fra 2018-budgetbevillingen.
For at få lidt ud af de gode intentioner fra helhedsplanen besluttede Kvarterhuset og Pulzion i slutningen af 2020, at investere de sidste penge i en multibane på det grønne område. Multibanen bliver etableret i begyndelsen af 2021 med fodbold- og basket mål og vil være til rådighed for alle. Investeringen vil i første omgang beløbe sig til kr. 226.000,-, hvortil kommer el- og gravearbejde på kr. 34.000,-.
Kvarterhus Venner yder økonomisk støtte, udover ansøgninger hos diverse fonde.
Foreningens bestyrelse er klar til at begynde generalforsamlingen.
Fra højre: Preben Knudsen, Jette Knudsen, Jan Lauritzen, Inge Hultberg og Henning Hansen