Generalforsamling

Generalforsamling

Her et kort uddrag af generalforsamlingsreferatet.
Dagsorden:
Punkt 1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen indstiller Hans Henrik Juhler, som godkendes af forsamlingen
Punkt 2. Valg af referent:
Bestyrelsen indstiller Henning Hansen, som godkendes af forsamlingen
Punkt 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning:
Formand Henning Hansen fremlægger på bestyrelsens vegne beretningen for 2022.
Uddrag fra beretningen kan læses på
side 25.
Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab og budget til orientering:
Formand Henning Hansen fremlægger på bestyrelsens vegne regnskab for 2022.
Nettoomsætning udgør kr. 67.572,-, med et vareforbrug på kr. 47.403,- andre driftsindtægter andrager kr. 132.175,-, og bruttoresultatet udgør kr. 152.344,-.
Med administrationsomkostninger
kr. 99.522,-, andre driftsomkostninger kr. 41.396,- og finansielle udgifter
kr. 1.169,-, udgør årets resultat herefter et overskud på kr. 10.233,,-. Resultatet for 2021 var tilsvarende et underskud på kr. 253,-. Egenkapitalen pr. 31. december andrager kr. 148.762,-. Budget for 2023 udviser et resultat på + ./. 0.
Punkt 5. Indkomne forslag:
Dirigenten konstaterer, der ikke er modtaget forslag.
Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Kasserer Arne Aagaard Knudsen - blev genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Anna-Marie Bjørn - blev genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Inge Hultberg - ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller Kim Wittenkamp som nyt medlem af bestyrelsen.
Han bliver enstemmigt valgt for 2 år.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Bestyrelsen foreslog genvalg af:
Kristian Ebbesen - blev genvalgt for 1 år
Bestyrelsen indstiller Claus Hynkemeier som ny suppleant. Han bliver enstemmigt valgt for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde.
Punkt 7. Eventuelt:
Formanden orienterede kort om
Kvarterhusets aktiviteer og kommende arrangementer.
Dirigent og formanden afsluttede med tak for god ro og orden, og formand takkede dirigenten for indsatsen.

Tak til alle for et godt år 2022 -
bestyrelsen vil gøre sit til, at dagene i Kvarterhuset i 2023 i det mindste bliver lige så gode.
Vi ses i Kvarterhuset.