Generalforsamling

Generalforsamling

Den selvejende institution Kvarterhuset har afholder ordinær generalforsamling

tirsdag, 22. marts 2022 kl. 19.00

Junghansvej 121, 6000 Kolding

- Uddrag af bestyrelsens beretning for året 2021

Iflg. foreningens vedtægter paragraf 4 skal bestyrelsen på den ordinære
generalforsamling aflægge en årsberetning for det forgangne år.
Foreningens årlige ordinære generalforsamling for 2020 blev afholdt
den 17. juni 2021. Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til vedtægterne, som kasserer blev Arne Aagaard Knudsen valgt, som bestyrelsesmedlem blev Anna-Marie Bjørn valgt, og der var genvalg af
bestyrelsesmedlem Inge Hultberg. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen
sig med Jan Lauritzen som næstformand. Som bestyrelsessuppleanter
blev Tove Rasmussen og Kristian Ebbesen valgt. Udover ovennævnte
medlemmer består bestyrelsen af formand Henning Hansen og Jan Lauritzen. Antallet af mødedeltagere til generalforsamlingen var repræsentativt for den selvejende institution Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret. Bestyrelsen har i årets løb afholdt to bestyrelsesmøder, og samarbejdet i bestyrelsen har fungeret godt.
Beslutningerne på møderne har været foretaget i fuld enighed.
Bestyrelsesmødernes dagsorden har i 2021 været afviklet i henhold til
bestyrelsens forretningsorden. Samarbejdet med det kommunale og
politiske system har i årets løb været tilfredsstillende.
I henhold til samarbejdsaftalen imellem den selvejende institution
Kvarterhuset og Kolding Kommune, som er gældende for perioden 1.
april 2019 til 31. december 2022, er der formuleret de forventninger, som
Kolding Kommune har til den selvejende institution Kvarterhuset, herunder
bl.a. at foreningen bidrager til det samlede billede af et aktivt,
mangfoldigt og dynamisk kulturliv i
Kolding Kommune. Desuden indeholder aftalen de budget- og bevillingsforhold samt andre driftsforhold som Kolding Kommune yder overfor driften af Kvarterhuset og den selvejende institution
Kvarterhuset. Samarbejdsaftalen indeholder de mål m.v., som er fastsat i vedtægterne for den selvejende institution Kvarterhuset, samt mål for den kommende periode er ligeledes formuleret. Disse mål er bl.a. at arbejde for en udvidet målgruppe, mere synlighed og være et aktivt kulturhus.
I samarbejdsaftalen er det aftalt, at Kolding Kommune stiller Kvarterhuset
vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution Kvarterhuset, samt yder et årligt driftstilskud.
Det kommunale driftstilskud skal herefter sammen med foreningens
omsætning i cafeen og udlejning af lokaler dække de anskaffelser/reparationer af inventar m.v. og øvrige driftsudgifter, samt udgifter til de aktiviteter og arrangementer, der afholdes i Kvarterhuset.
Som beskrevet i bestyrelsens beretning for 2020 blev der også på det årlige møde for 2021 imellem kulturchefen og formanden konstateret, at foreningen ikke tilnærmelsesvis har kunnet opfylde de mål m.v., som er fastsat i vore vedtægter og i samarbejdsaftalen. Det har Covid-19
pandemien endnu engang sat en effektiv stopper for. Kvarterhuset har været nedlukket fra januar til maj, samt en del af december, og forsamlingsforbuddet har samtidig haft indflydelse på det antal brugere, der har deltaget i de arrangementer, som har kunnet afholdes med skyldig hensyntagen til overholdelse af de gældende restriktioner. I perioden fra juni til december har forskellige aktivitetshold været i gang, dog har vi kunnet konstatere at antallet af deltagere har været mindre
end før pandemiens indtrængen i samfundet.
Udover foreningens egne aktiviteter har udlån og udlejninger af lokaler også været hæmmet af de gældende restriktioner og retningslinjer.
Samtidig har omsætningen i cafeen endnu engang i 2021 været på et meget lavt niveau, som selvfølgelig skyldes færre brugere i Kvarterhuset.
Udover at indtægterne falder, påvirkesårets resultat også af, at vore forøgede udgifter til indkøb af bl. a. værnemidler som f.eks. hånd- og overfladesprit.
Bestyrelsen håber, at 2022 vil få Kvarterhusets dagligdag på rette spor, så vi kan få vore brugere i gang igen og få udviklet vort netværk og samarbejde med andre foreninger m.m.
Den selvejende institution Kvarterhuset har igennem 2021 - i det omfang restriktioner og retningslinjer har tilladt det - udbygget samarbejdet med foreninger og andre, som har ønsket at anvende Kvarterhuset til deres forskellige formål og møder.
Samarbejdet skal ske til fælles glæde og gavn, men fokus har været at styrke den selvejende institution Kvarterhusets
mulighed for at opfylde sine fastsatte formål. Det samme har gjort sig gældende overfor de foreninger, institutioner og organisationer, der igennem de senere år har benyttet Kvarterhuset.
Her tænkes bl.a. på børnehaverne, skolerne og boligforeningerne i området, dagplejerne, Sydbyens Cykelklub, Kolding Lungekor, Anonyme
Alkoholikere, KFUM Sociale Arbejde med Gademix, Home-Start, Ældre Sagen og Hjerneskadeforeningen.
Desuden har samarbejdet med Pulzion og Byliv Kolding været godt i perioden. Tak til alle for et godt samarbejde i 2021.
Som nævnt i sidste års beretning henstod der ultimo 2020 et restbeløb
på kr. 191.000 fra den af Kolding Kommunes budgetbevilling i 2018 til
udvikling af det grønne område ved
Kvarterhuset og Pulzion på kr. 900.000. Dette beløb besluttede Kvarterhuset
og Pulzion at investere i en multibane på det grønne område. Multibanen blev etableret i februar/ marts 2021, og har igennem året været flittigt benyttet til både fodbold og basket. Den totale investering incl. belysning blev kr. 260.000.
Kvarterhus Venner har bevilget et driftstilskud til den selvejende institution
Kvarterhuset, og der er modtaget donation fra Spar Nord Bank, således at investeringen ikke påvirker foreningens resultat for perioden.
Efter godkendelse i 2019 af samarbejdsaftalen har bestyrelsen arbejdet
på at få vedtægterne for den selvejende institution Kvarterhuset
ændret, så indholdet er i overensstemmelse med de intentioner, som er beskrevet i samarbejdsaftalen.
Arbejdet med disse vedtægtsændringer er stadigvæk ikke tilendebragt, men afventer nu genforhandlingen af samarbejdsaftalen imellem foreningen og Kolding Kommune.
Året 2021 startede først den 25. maj med mulighed for, at aktiviteterne
kunne starte. I tiden indtil da blev Kvarterhuset lokaler og udearealer
passet og plejet af vore frivillige.
Økonomi, drift og administration af foreningen blev også passet og plejet
i perioden.
Fra maj måned og frem til midten af december blev de fleste af foreningens
aktiviteter startet, men deltagerantallet til de enkelte aktiviteter
var meget svingende. Dog var det en fornøjelse at komme i gang igen
efter alle disse måneder med nedlukning.
Dog må vi med beklagelse konstatere, at vor stolegymnastik ikke har
kunnet starte igen på grund af manglende instruktør. Vi håber, at det vil
lykkes at komme i gang igen.
Banko fik også mulighed for at starte, så de hyggelige onsdage med
gevinster til højre og venstre blev som før i tiden en succes.
Der blev afviklet tre jazz-arrangementer i efteråret 2021 med skyldig
hensyntagen til gældende restriktioner. Tilslutningen til disse arrangementer
var rigtig gode, men af hensyn til smitterisikoen blev der højst
lukket 100 personer ind.
Kvarterhuset er et fælleshus, hvor vi alle hjælper til med at holde rent,
rydde op og stiller på plads. Opdager man noget, der flyder eller ikke er
stillet på plads, så kan man da overveje at gøre det selv.
Overholdelse af gældende restriktioner og retningslinjer har vi hver
især ansvaret for at overholde.
Samarbejdet med Sydvest Kvarterets Medieforening, som udgiver lokalbladet ”Sydvesten”, foregår upåklageligt, og bestyrelsen retter en stor tak til Sydvestens redaktion, bestyrelse og frivillige for deres indsats i 2021.
Hvert år plejer bestyrelsen at invitere alle Kvarterhusets frivillige med ledsager til et hyggeligt samvær med
lidt mad og drikke, som en tak for indsatsen.
Dette har ikke kunnet lade sig gøre i 2021 på grund af Covid-19, så det
må vi have til gode. Stor tak til alle jer frivillige ildsjæle.
Tak til alle dem, der støtter fællesskabet i Kvarterhuset med et støttemedlemsskab.
Bestyrelsen ser frem til mange timers spændende arbejde, arrangementer
og aktiviteter i fremtiden.
Således fremlagt på generalforsamlingen mandag, den 22. marts 2022.