Sydvesten

Her kan du læse de sidste 12 udgaver af bladet Sydvesten

 

Bestyrelsen i Sydvest Kvarterets Medieforening (som udgiver "Sydvesten":
Henning Hansen - formand 
Peter Heesemann -kasserer
Kirsten Sørensen -bestyrelsesmedlem
Gerhard Pedersen -bestyrelsesmedlem
Bjarne Eliassen -bestyrelsesmedlem 
Hanne Østergaard - revisor Aase Lydiksen

Bestyrelsessuppleanter:
Arne Fuglsang
Anne Marie Bjørn

Revisorsuppleant:
Aase Lydiksen

Hermed et uddrag af referatet fra ordinær generalforsamling afholdt torsdag, den 17. juni 2021 kl. 19.00 i Kvarterhuset:
Formand Henning Hansen indledte med at byde velkommen og orienterede om at udsættelsen af foreningens ordinære generalforsamling fra 25. marts 2021 var sket på grund af de Covid-19 restriktioner, som var gældende på daværende tidspunkt.
Punkt 1 – valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Arne Fuglsang som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
Punkt 2 – valg af referent.
Bestyrelsen foreslog formand Henning Hansen som referent. Han blev enstemmigt valgt.
Punkt 3 – fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Foreningens formand oplæste bestyrelsens beretning for året 2020:
Sydvest Kvarterets lokalblad ”Sydvesten” har i 2020 været udgivet og omdelt 6 gange med 3400 trykte eksemplarer pr. gang - alle med et sideantal på 36.
Bladet blev ligesom tidligere år omdelt i Sydvest Kvarteret af vore altid ihærdige frivillige omdelere. Alle bladets udgivelser er ligeledes at finde på Kvarterhusets hjemmeside.
”Sydvesten” har i 2020 udgivet sin 24. årgang.
I 2020 fik pandemien Covid-19 et fast greb om Danmark, og eftersom Kvarterhuset blev nedlukket og aktiviteter og arrangementer aflyst i flere måneder, kunne ”Sydvesten” ikke blive afhentet af de læsere, som ikke bor i vort udleveringsområde.
En væsentlig del af det resterende oplag er derfor blevet udleveret til andre områder i Kolding. Redaktionen og bestyrelsen har faktisk – selv om pandemien har/er til stede - kunnet redigere og udgive bladet, og har sammen med de frivillige uddelere leveret vort lille bidrag til at gøre denne frygtelige tid lidt mere overkommelig.
Bestyrelsen har fokus på bladets indtægter og udgifter, således at egenkapitalen stadigvæk har en fornuftig størrelse, som kan sikre bladets eksistens i de kommende år.
Bladets økonomi er udelukkende baseret på annonceindtægterne, samt at bladets redigering m.m. bliver udført med frivillig arbejdskraft.
Udover disse indtægter kræver det selvfølgelig også, at bladets læsere og annoncører finder bladet attraktivt både læsevenligt og som en god reklameplads.
Foreningens nære forhold til - og hjemsted i – Kvarterhuset betyder, at bladets indhold i stor udstrækning fokuserer på de aktiviteter og arrangementer m.v., som sker i og omkring Kvarterhuset.
Bestyrelsen og redaktionen arbejder på at få bladet trykt i farver, og overvejer også at regulere annoncepriserne som har været uændret siden 1999, samtidig skal oplaget forøges med 100 ekspl. til 3500 eksemplarer pr. gang, fordi der bygges nye boliger i området. I slutningen af december måned blev formanden kontaktet af filialdirektøren for Vestjysk Bank, som lige havde åbnet en filial på Haderselvvej. Banken ville yde et tilskud til bladet, så vi i fremtiden kan få udgivelser i farvetryk.
Heldigvis kunne bestyrelsen invitere bladets frivillige med ledsager til et hyggeligt samvær i august måned, selv om Covid-19 stadigvæk var til stede i samfundet.
Bestyrelsen retter en stor tak til ansatte, frivillige og bestyrelsen i Kvarterhuset for den hjælp og støtte, alle har ydet overfor bladet.
Bestyrelsen vil endnu engang takke alle læsere, annoncører, trykkeriet From Grafisk, frivillige hjælpere og andre involverede for deres indsats og bidrag til udgivelsen i 2020.
Bestyrelsens beretningen for 2020 blev enstemmigt godkendt.
Punkt 4 – fremlæggelse af regnskab og budget til orientering.
Foreningens kasserer Peter Heesemann fremlagde regnskab for 2020 og budget 2021.
Årets indtægter andrager
kr. 127.851 i 2020 mod
kr. 72.703,- i 2019. Årets udgifter andrager
kr. 97.466,66 i 2020 mod
kr. 73.627,30.
Årets resultat udviser et overskud på kr. 30.369,34 mod et underskud i 2019 på kr. 924,30.
For 2021 budgetteres med indtægter på kr. 120.200,- og udgifter på
kr. 103.440,-, så det budgetterede overskud bliver kr. 16.760,-.
Regnskab for 2020 og budget for 2021 blev enstemmigt godkendt.
Punkt 5 – indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
Punkt 6 – valg til bestyrelsen
Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlem Kaj Jakobsen fratræder bestyrelsen p.g.a sygdom, K.Ib Laursen er afgået ved døden.
Formand Henning Hansen og bestyrelsesmedlem Kirsten Sørensen blev enstemmigt genvalgt.
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Gerhard Pedersen valgt for 1 år og Bjarne Eliassen valgt for 2 år begge blev enstemmigt valgt.
Som bestyrelsessuppleanter blev Anne Marie Bjørn og Arne Fuglsang genvalgt. Begge er valgt for en periode af 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med valg af næstformand.
Som revisor blev Hanne Østergaard genvalgt for 1 år.
Som revisorsuppleant blev Aase Lydiksen valgt for 1 år.
Formanden takkede de fratrådte bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde,
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.