Sydvesten

Her kan du læse de sidste 12 udgaver af bladet Sydvesten

 

 

Bestyrelsen i Sydvest Kvarterets Medieforening (som udgiver "Sydvesten":
Henning Hansen - formand 
Peter Heesemann -kasserer
Kirsten Sørensen -bestyrelsesmedlem
Gerhard Pedersen -bestyrelsesmedlem
Bjarne Eliassen -bestyrelsesmedlem 
Hanne Østergaard - revisor Aase Lydiksen

Bestyrelsessuppleanter:
Arne Fuglsang
Anne Marie Bjørn

Revisorsuppleant:
Aase Lydiksen

Fra Generalforsamling Sydvest Kvarterets
Medieforening- "Sydvesten", afholdt den 28. marts 2022 kl. 19.00
Uddrag af bestyrelsens beretning for år 2021

Formand Henning Hansen oplæste beretningen:
"Sydvest Kvarterets lokalblad ”Sydvesten” har i 2021 været udgivet og omdelt 6 gange med 3400 trykte eksemplarer pr. gang - alle med et sideantal på 36.
Bladet blev ligesom tidligere år omdelt af vore altid ihærdige frivillige omdelere. Bladet omdeles i området imellem Eliasensvej, Tøndervej, Haderslevvej og Mosevej incl. Hørparken, Grønholtparken og Kildeparken. Desuden omdeles der på Ingridsvej med tilstødende veje, samt Langagervej, Grøndalsvej, Kildevang, Hylkedalsparken, Lykkegårdsvej, Blochsvej, Hans Becksvej, Beate Becksvej, Højskolevej og Holbergsvej.
Resterende eksemplarer af ”Sydvesten” ligger til afhentning i Kvarterhuset. De af bladets annoncører, der ikke er beliggende i omdelingsområdet, har ligeledes fået bladet leveret.
Alle bladets udgivelser er også at finde på Kvarterhusets hjemmeside.
”Sydvesten” har i 2021 udgivet sin 25. årgang.
Bladets økonomi er udelukkende baseret på annonceindtægterne, samt at bladets redigering m.m. bliver udført med frivillig arbejdskraft.
Udover disse indtægter kræver det selvfølgelig også, at bladets læsere og annoncører finder bladet både attraktivt, læsevenligt og som en god reklameplads.
Foreningens nære forhold til - og hjemsted i – Kvarterhuset betyder, at bladets indhold i stor udstrækning fokuserer på de aktiviteter og arrangementer m.v., som sker i og omkring Kvarterhuset.
Som tidligere år har Kvarterhusets bestyrelsesformand haft bladets side 11 stillet til rådighed for Kvarterhus Nyt, og denne side er igennem året blevet udnyttet.
Værestedet Gademix har ligeledes haft et par sider stillet gratis til rådighed for fortællinger m.v. om de aktiviteter og arrangementer, som afvikles af Gademix under KFUM Sociale Arbejde.
Igennem 2021 har vi kunnet fastholde mange af vore ”gamle” og trofaste annoncører, men desværre har vi fået annulleret en dobbelt annonceside, og det kan selvfølgelig mærkes i økonomien.
Vi kan også – ligesom tidligere år - konstatere, at det ikke er blevet lettere at få tegnet nye annoncer, men redaktionen og bestyrelsen arbejder hele tiden ihærdigt på sagen.
Heldigvis et det glædeligt, at nye annoncører selv henvender sig for at få indrykket en annonce i vort blad.
I januar måned 2021 ydede Vestjysk Bank et tilskud til foreningen, så vi kunne få ”Sydvesten” trykt i farver. Om vi fremover kan modtage et tilskud til at udgive bladet i farver prøver bestyrelsen ihærdigt på at få i stand. Igennem året har redaktion og bestyrelse fået mange gode og flotte tilkendegivelser fra læsere og annoncører, som ”synes godt om” bladet i farver.
Som det blev nævnt i indledningen af denne beretning inviterede bestyrelsen, i forbindelse med den ordinære generalforsamling for 2020, til en sammenkomst med mad og drikke. Både for at fejre bladets 25. årgang og for at sige tak til de frivillige for indsatsen.
Bestyrelsen og redaktionen takker alle bladets frivillige for et stykke godt veludført arbejde og håber, at alle også vil hjælpe foreningen i de kommende år.
Igennem 2021 har Covid-19 stadigvæk haft en godt greb om Danmark, og restriktionerne har medført at Kvarterhuset har været nedlukket i perioden indtil 25. maj og igen fra 10. december. Det har betydet aflysning af aktiviteter og arrangementer i disse perioder, samtidig var tilslutningen til Kvarterhusets aktiviteter i de måneder, hvor husets var åben ikke været på højde med tidligere år. Derfor blev ”Sydvesten” i lighed med 2020 ikke afhentet af de læsere som bor udenfor vort normale udleveringsområde.
Bladet blev dog udleveret til andre områder af Kolding, så kendskabet til bladet på den måde kunne udvides, og ikke mindst at vore annoncører kunne få valuta for deres annoncekroner.
Redaktionen har i 2021 kunnet redigere og udgive bladet med hjælp fra vore frivillige hjælpere også selvom restriktionerne var gældende i Kvarterhuset.
Foreningens økonomiske resultat for året 2021 vil senere blive fremlagt generalforsamlingen, men allerede i denne beretning kan det oplyses, at vor egenkapital har en størrelse, så vi med ro i sjælen kan se fremtiden i øjnene.
Bestyrelsen retter en stor tak til ansatte, frivillige og bestyrelsen i Kvarterhuset for den hjælp og støtte, alle har ydet overfor bladet.
Bestyrelsen og redaktionen takker for de tilbagemeldinger, der er kommet fra vore læsere og håber, at vi kan gøre det mindst ligeså godt og måske bedre i 2022.
Bestyrelsen har i årets løb ikke afholdt bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen vil endnu engang takke alle læsere, annoncører, trykkeriet From Grafiske, frivillige hjælpere og andre involverede for deres indsats og bidrag til udgivelsen af ”Sydvesten” i 2021.
Fremlagt på Sydvest Kvarterets Medieforenings generalforsamling mandag, den 28. marts 2022"
Generalforsamlingen godkendte beretningen.