Sydvesten

Her kan du læse de sidste 12 udgaver af bladet Sydvesten

 

 

Bestyrelsen i Sydvest Kvarterets Medieforening (som udgiver "Sydvesten":
Henning Hansen - formand 
Peter Heesemann -kasserer
Kirsten Sørensen -bestyrelsesmedlem
Gerhard Pedersen -bestyrelsesmedlem
Bjarne Eliassen -bestyrelsesmedlem 
Hanne Østergaard - revisor Aase Lydiksen

Bestyrelsessuppleanter:
Arne Fuglsang
Anne Marie Bjørn

Revisorsuppleant:
Aase Lydiksen

Uddrag af referatet fra foreningens ordinære generalforsamling afholdt torsdag, den 23. marts 2023 kl. 18.30 i
Kvarterhuset.
Punkt 1 – valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Arne Aagaard Knudsen som dirigent.
Han blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet med annoncering i ”Sydvesten” i december 2022 og februar 2023
Punkt 2 – valg af referent.
Bestyrelsen foreslog Henning Hansen som referent.
Han blev enstemmigt valgt.
Punkt 3 – Bestyrelsens beretning
for året 2022
På side 9 kan I læse et uddrag af
beretningen.
Bestyrelsens beretning for 2022 blev enstemmigt godkendt.
Punkt 4 – fremlæggelse af regnskab for 2022 og budget for 2023.
Foreningens kasserer Peter Heesemann fremlagde regnskab og budget.
Årets indtægter andrager kr. 92.081,50,- i 2022 mod kr. 113.547,- i 2021.
Årets udgifter andrager kr. 110.539,51 i 2022 mod kr. 104.348,78 i 2021.
Årets udgifter indeholder bla. trykning af ”Sydvesten” på kr. 99.822.25 mod
kr. 89.332,- i 2021,
Årets resultat udviser et underskud på
kr. 18.458,01 i 2022 mod et overskud i 2021 på kr. 9.198,22.
Der var budgetteret med et underskud for 2022 på kr. 10.850,-.

Egenkapitalen pr. 31. december 2022 andrager kr. 90.555,62.
For 2023 budgetteres der med indtægter m.v. på kr. 103.500,--og udgifter på
kr. 105.832,-, så et budgetteret underskud i 2023 på kr. 2.332,- påregnes.
Regnskab for 2022 og budget for 2023 blev enstemmigt godkendt.
Punkt 5 – indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
Punkt 6 – valg til bestyrelsen
Generalforsamlingen genvalgt
enstemmigt formand Henning Hansen
og bestyrelsesmedlem Bjarne Eliassen.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev
Lisa Oröstegui valgt.
Som bestyrelsessuppleant blev Arne Fuglsang genvalgt for en periode af 1 år, og Elin Heesemann blev nyvalgt ligeledes for en periode af 1 år.
Som revisor blev Hanne Østergaard genvalgt for 1 år.
Som revisorsuppleant blev
Aase Lydiksen genvalgt for 1 år.
Et samlet overblik over medlemmerne af foreningens bestyrelse, revisor og suppleanter kan I læse på side 7.
Punkt 7 – Eventuelt
Intet under dette punkt.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen.
Vi byder Lisa velkommen i foreningens bestyrelse, og ved at hun med sin viden kan bidrage til, at bladet kan udvikle sig. Også velkommen til Elin som nyvalgt og Arne som genvalgt bestyrelsessuppleant.
Ikke at forglemme en tak til det vigtige genvalg af revisor Hanne og revisorsuppleant Aase.
Efter en veloverstået generalforsamling fortsætter redaktion og bestyrelse arbejdet med at udgive "Sydvesten", og håbet er, at vi stadigvæk kan gøre bladet atraktivt både for læserne og annoncørerne.
Sidder I inde med nogle historier, oplevelser eller noget helt andet, så tøv ikke med at kontakte redaktionen. Vi er efter bedste evne klar til at skrive en artikel- så bare sig til