Sydvesten

Her kan du læse de sidste 12 udgaver af bladet Sydvesten

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Sydvest

Kvarterets Medieforening "Sydvesten" anno 2024:

Fra venstre:

Peter Heesemann - valgt i 2024

Henning Hansen - valgt i 2023

Bjarne Eliassen - valgt i 2023

Bestyrelsen i Sydvest Kvarterets Medieforening (som udgiver "Sydvesten":
Henning Hansen - formand 
Peter Heesemann -kasserer
Bjarne Eliassen -bestyrelsesmedlem 
Hanne Østergaard - revisor Aase Lydiksen

Bestyrelsessuppleanter:
Arne Fuglsang
Elin Heesemann

Revisorsuppleant:
Aase Lydiksen

Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag, den 19. marts 2024
kl. 18.00 i Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding
Formand Henning Hansen indledte med at byde velkommen til denordinære generalforsamling.
Dagsorden.
Punkt 1 – valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Arne Aagaard Knudsen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet med annoncering i ”Sydvesten” i december 2023 og februar2024
Punkt 2 – valg af referent.
Bestyrelse foreslog formand Henning Hansen som referent. Han blev enstemmigt valgt.
Punkt 3 - bestyrelsens beretning for 2023.
Se side nederst - Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Punkt 4 – fremlæggelse af regnskab
og budget.
Foreningens kasserer Peter Heesemann fremlagde regnskab for 2023 og budget 2024.
Årets indtægter andrager kr.
84.544,- i 2023 mod kr. 92.082,- i
2022. Årets udgifter andrager kr.
112.177 i 2023 mod kr. 110.540,- i
2022.
Årets resultat udviser et underskud på kr. 12.634,- i 2023 mod et underskud i 2022 på kr. 18.458,-.
Der var budgetteret med et underskud for 2023 på kr. 12.510,-.
Egenkapitalen pr. 31. december
2023 andrager kr. 77.922,-.
For 2024 budgetteres der med et underskud i 2024 på kr. 24.826,-.
Regnskab for 2023 og budget for 2024 blev enstemmigt godkendt.
Punkt 5 – indkomne forslag
Der var indkommet skriftlig forslag til ændring af foreningens vedtægter prg. 4 stk. 3 og 5 vedr. antal bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Vedtægtsændringerne og ikrafttrædelse med virkning fra 19. marts
2024 blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 6 – valg til bestyrelsen
Generalforsamlingen genvalget enstemmigt kasserer Peter Heesemann for en periode af 2 år..
Som bestyrelsessuppleant blev
Arne Fuglsang genvalgt for en periode af 1 år.
Som revisor blev Hanne Østergaard genvalgt for 1 år.
Som revisorsuppleant blev Aase Lydiksen genvalgt for 1 år.
Punkt 7 - eventuelt
Intet under dette punkt.
Det var så et kort uddrag fra foreningens vigtigste møde i år.

Uddrag af bestyrelsens beretning
for Sydvest Kvarterets Medieforening.
Punkt 3 – Bestyrelsens beretning for året 2023

På bestyrelsens vegne fremførte Formand Henning Hansen beretningen.
Den 23. marts 2023 blev den ordinære generalforsamling 2022
for Sydvest Kvarterets Medieforening, som udgiver lokalbladet
”Sydvesten” afholdt. Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til vedtægterne, og der var genvalg til formand Henning Hansen og bestyrelsesmedlem Bjarne Eliassen, samt nyvalg af Lisa H. Oròstegui.
Valg af bestyrelsessuppleanter for en 1 års periode blev Elin Heesemann og Arne Fuglsang.
Hanne Østergaard blev genvalgt som revisor. Aase Lydiksen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Antallet af mødedeltagere til generalforsamlingen var repræsentativt
for foreningen.
Bestyrelsen har i 2023 ikke konstitueret sig med en næstformand, samtidig har bestyrelse i forbindelse med bestyrelsesmedlem Gerhard Petersen sygdom og død valgt ikke at indkalde en bestyrelsessuppleant som erstatning for ham.
Sydvest Kvarterets lokalblad ”Sydvesten” har i 2023 været udgivet og omdelt 6 gange med 3400 trykte eksemplarer pr. gang - alle med et sideantal på 36.
Bladet blev ligesom tidligere år omdelt af vore altid ihærdige frivillige omdelere. De af bladets annoncører, der ikke er beliggende i omdelingsområdet, har ligeledes fået bladet leveret.
Alle bladets udgivelser er også at finde på Kvarterhusets hjemmeside.
”Sydvesten” har i 2023 udgivet sin 27. årgang.
Foreningens økonomiske resultatfor året 2023 vil senere blive fremlagt generalforsamlingen. Det skal dog nævnes, at regnskabet udviser et underskud på kr. 12.634 og en egenkapital på kr. 77.921. Bestyrelsen anser foreningens egenkapital at
være af en sådan størrelse, at bladet uden problemer kan fortsætte sin drift.
Bestyrelsen har igennem 2023 haft fokus på bladets indtægter og udgifter.
Bladets økonomi er udelukkende baseret på annonceindtægterne, samt at bladets redigering m.m. bliver udført med frivillig arbejdskraft.
Derudover yder Kvarterhuset en økonomisk støtte med det overskud, som
udsendelsen af Kvarterhusets kalender resulterer i. Samtidig har Kvarterhus Venner i 2023 ydet et driftstilskud på kr. 18.750,- incl. moms.
Udover disse indtægter kræver det selvfølgelig også, at bladets læsere og annoncører finder bladet attraktivt både læsevenligt og som en god reklameplads.
Foreningens nære forhold til - og hjemsted i – Kvarterhuset betyder, at bladets indhold i stor udstrækning fokuserer på de aktiviteter og arrangementer m.v., som sker i og
omkring Kvarterhuset.
Igennem 2023 har vi kunnet fastholde mange af vore trofaste annoncører, men desværre har vi ikke kunnet få nye annoncører nok til at få enfornuftig balance imellem annoncer
og det øvrige indhold.
Ligesom tidligere år må det konstateres, at det ikke er blevet lettere
at få tegnet nye annoncer, men heldigvis et det glædeligt, at nye annoncører selv har henvendt sig for at få indrykket en annonce i vort blad. Det betyder at nogle erhvervsdrivende
kan se en gevinst ved at annoncere i vort blad, eller som gerne vil støtte det frivillige arbejde der ydes.
Bestyrelsen og redaktionen takker alle bladets frivillige for et stykke godt og veludført arbejde og håber, at alle også vil hjælpe foreningen i de kommende år.
Bestyrelsen retter en stor tak til ansatte, frivillige og bestyrelsen i Kvarterhuset for den hjælp og støtte, alle har ydet overfor bladet.
Bestyrelsen og redaktionen takker for de tilbagemeldinger, der er kommet fra vore læsere og håber at vi kan gøre det mindst ligeså godt og måske bedre i 2024.
Bestyrelsen takker alle læsere,
annoncørerne, trykkeriet From Grafiske, frivillige hjælpere og andre involverede for deres indsats og bidrag til udgivelsen af ”Sydvesten” i 2023.
Fremlagt på Sydvest Kvarterets Medieforeningsgeneralforsamling tirsdag, den19. marts 2023