Sydvesten

Her kan du læse de sidste 12 udgaver af bladet Sydvesten

Sydvest Kvarterets Medieforening afholder ordinær generalforsamling
torsdag, den 17. juni 2021 kl. 18.00
Junghansvej 121, 6000 Kolding

Dagsorden:

 • valg af dirigent
 • valg af referent
 • fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 • fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
 • indkomne forslag
 • valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  (på valg er: bestyrelsesmedlemmerne Henning Hansen og Kirsten Sørensen og bestyrelsessuppleanterne Anne Marie Bjørn og Arne Fuglsang)
 • valg af revisor og revisorsuppleant
  (på valg er revisor Hanne Østergaard og revisorsuppleant Inga Larsen)
 • eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag offentliggøres i Kvarterhuset.

I forbindelse med generalforsamlingen inviteres bladets frivillige og andre til en festlig sammenkomst med lidt mad og drikke. Derfor en tilmelding denne gang nødvendig.
Tilmelding skal ske senest 11. juni 2021 enten på mail: avisensydvesten@hotmail.com
eller til formanden telefon nr. 23 45 75 55.

 


P.b.v. Henning Hansen, formand